REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW


Masz pytania odnośnie wynajmu? Sprawdź FAQ - najczęściej zadawane pytania. Na większość z nich znajdziesz odpowiedź.

Spis treści:
  • I. Postanowienia ogólne
  • II. Obowiązki Najemcy
  • III. Odbiór pojazdu
  • IV. Opłaty
  • V. Kaucja gwarancyjna
  • VI. Przedłużenie umowy najmu
  • VII. Wyjazd za granicę
  • VIII. Przeglądy i naprawy
  • IX. Wypadek, kradzież samochodu
  • X. Ubezpieczenie i udział własny
  • XI. Zwrot pojazdu
  • XII. Obowiązku Wynajmującego
  • XIII. Rezerwacja samochodu
  • XIV. Cennik
  • XV. Polityka prywatności
  • XVI. Postanowienia końcowe


I. Postanowienia ogólne

1.  Regulamin określa szczegółowe warunki umów zawieranych przez Wynajmującego.
2.  Regulamin stosuje się do wszystkich w/w umów najmu.
3.  Integralną częścią Regulaminu jest Cennik Wypożyczalni znajdujący się na stronie www.gold-rent.pl oraz w pkt. XIII regulaminu.
4.  W razie sprzeczności Umowy i Regulaminu strony związane są Umową.
5.  Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania samochodem może zostać: osoba fizyczna, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, osoba prawna a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej jeśli spełniają następujące wymagania:
   a) Osoba fizyczna, która ukończyła 21 lat i posiada:
     - dowód osobisty lub paszport
     - obowiązujące na terytorium RP prawo jazdy (od min. 2 lat)
     - ważną kartę kredytową.
   b) Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która ukończyła 21 lat i posiada:
     - wpis do ewidencji działalności gospodarczej, NIP i REGON
    - dowód osobisty lub paszport
     - obowiązujące na terytorium RP prawo jazdy (od min. 2 lat)
     - ważną kartę kredytową.
   c) Osoba reprezentująca osobę prawną oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, która ukończyła 21 lat i posiada:
    - KRS, REGON i NIP
    - dowód osobisty lub paszport,
    - obowiązujące na terytorium RP prawo jazdy (od min. 2 lat),
    - upoważnienie do reprezentowania firmy i podpisania umowy najmu, jeśli osoba nie jest wymieniona w KRS.
6.  Samochód może być kierowany wyłącznie przez Osoby spełniające wymogi określone w punkcie 5 niniejszego Regulaminu.
7.  Podane dane muszą być zgodne z prawdą i obowiązywać przez cały okres ważności umowy. W przypadku zmian należy niezwłocznie poinformować Wynajmującego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Wynajmujący ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Najemcy.
8.  Samochód nie może zostać przekazany przez Najemcę osobie trzeciej, niewymienionej w umowie najmu. W nagłych sytuacjach samochód może być prowadzony przez osoby trzecie w obecności Najemcy. W innych sytuacjach Najemca może udostępnić samochód osobie trzeciej tylko i wyłącznie po zgłoszeniu Wynajmującemu danych osobowych drugiego kierowcy i akceptacji tej osoby przez Wynajmującego.
9.  Poręczyciel, drugi kierowca odpowiada za samochód tak samo jak Najemca. Odpowiedzialność Najemcy i drugiego kierowcy jest solidarna.
10.  Wynajmowany samochód nie może zostać podnajęty innym podmiotom.
11.  W przypadku odwołania przez Najemcę upoważnienia dla osoby fizycznej do prowadzenia pojazdu Najemca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Wynajmującego. W razie zaniechania Najemca jest odpowiedzialny w pełnej wysokości za wszystkie szkody doznane przez Wynajmującego, które nastąpiły w czasie trwania umowy.
12.  Administratorem danych osobowych a także właścicielem firmy jest GOLD RENT Sp. z o.o. ul. Wapowskiego 46, 30-399 Kraków.


II. Obowiązki Najemcy

1.  Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za wynajmowany samochód do momentu sprawdzenia go przez Wynajmującego podczas odbioru pojazdu i podpisania Protokołu Zwrotu. Najemca odpowiada za uszkodzenia pojazdu powstałe podczas trwania wynajmu również, gdy do stwierdzenia uszkodzeń wymagane jest przeprowadzenie dodatkowych oględzin lub ekspertyzy po odbiorze auta od Najemcy. Dotyczy to w szczegolności sytuacji, gdy stan pojazdu nie pozwala na przeprowadzenie oględzin.
2.  Najemca pojazdu jest zobowiązany do przestrzegania postanowień umowy i niniejszego. Dotyczy to również osób upoważnionych przez Najeemcę do kierowania pojazdem pod rygorem pełnej odpowiedzialności Najemcy za ewentualne szkody poniesione przez Wynajmującego.
3.  W czasie użytkowania Najemca i każda osoba kierująca pojazdem zobowiązane są do:
- użytkowania samochodu zgodnie z przeznaczeniem i jego parametrami technicznymi,
- użytkowania samochodu zgodnie z przepisami Kodeksu Ruchu Drogowego,
- posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego: ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisę OC, umowę najmu samochodu a jeśli wymagane także zaświadczenie lekarskie,
- zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu, włączanie wszystkich urządzeń i systemów antykradzieżowych),
- starannego i należytego zabezpieczenia poza pojazdem dokumentów samochodu oraz kluczyków a także panelu radia, nawigacji GPS i tym podobnych.
4.  Do obowiązków Najemcy należy staranne i należyte dbanie o wynajmowany samochód na własny koszt, w szczególności wykonywanie codziennej obsługi samochodu polegającej między innymi na: sprawdzaniu i uzupełnianiu oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzaniu ciśnienia w ogumieniu oraz stanu opon, prawidłowego działania świateł.
5.  Najemca zobowiązany jest tankować paliwo zgodnie ze specyfikacją silnika. W przypadku zatankowania niewłaściwego paliwa i / lub paliwa złej jakości Najemca odpowiada w pełni za koszty naprawy uszkodzonego samochodu zgodnie z cennikiem ASO, holowania, przestoju uszkodzonego samochodu, utratę jego wartości i inne poniesione przez Wynajmującego. Stwierdzenie zatankowania niewłaściwego paliwa może nastąpić również po odebraniu pojazdu od Najemcy przez pracownika wypożyczalni.
6.  Najemca zobowiązany jest do utrzymywania samochodu w należytej czystości i odpowiada za zabrudzenia pojazdu, w szczególności za koszt prania tapicerki. Najemca otrzymuje samochód czysty wewnętrznie i zewnętrznie oraz sprawny technicznie zgodnie z Protokołem Przekazania i zobowiązany jest do zwrotu w takim samym stanie. Ewentualne zabrudzenia będą usuwane na koszt Najemcy.
7.  Zabrania się używania wynajmowanego samochodu:
- w rajdach i wyścigach samochodowych,
- do holowania innych pojazdów,
- do przewożenia zwierząt.
8.  W samochodzie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i / lub innych środków, dotyczy także tzw papierosów elektronicznych.
9.  W samochodzie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.
10.  Wynajmujący nie zezwala na przerabianie samochodu, wprowadzanie zmian, demontowanie i instalacje jakichkolwiek części niezaakceptowanych przez Wynajmującego.
11.  W przypadku naruszenia postanowień niniejszego działu Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej wymienionej w cenniku niniejszego regulaminu.
12.  Wynajmujący lub osoby przez niego upoważnione zastrzega sobie prawo do kontrolowania sposobu korzystania z pojazdu, stanu samochodu i dokumentów pojazdu.


III. Odbiór pojazdu

1.  Najemca otrzymuje samochód sprawny, w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację i zobowiązany jest do użytkowania go z należytą troską. Wszelkie uszkodzenia zostaną odnotowane na Protokole Przekazania.
2.  Samochód zostanie przekazany Najemcy w miejscu przez niego wskazanym, chyba, że będzie to niemożliwe z powodów niezależnych od Wynajmującego (zakaz wjazdu, warunki atmosferyczne itp.).
3.  Wynajmujący może doliczyć opłaty dodatkowe z związku z dostarczeniem pojazdu do Najemcy. Ewentualne dodatkowe koszty podstawienia samochodu będą przedstawione Najemcy podczas rezerwacji samochodu i są wiążące do obu stron.
4.  Aby odebrać samochód Najemca jest zobowiązany posiadać ze sobą dokumenty określone w dziale: I. Postanowienia Ogólne. W przypadku braku któregoś z wymienionych dokumentów Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy wynajmu.
5.  W momencie odbioru pojazdu Najemca jest zobowiązany do zapłaty za całość wynajmu lub do okazania dokumentu potwierdzającego jego wcześniejszą zapłatę.
6.  W przypadku wcześniejszej zapłaty Najemcy za wynajem, lub wpłaty kaucji, Najemca powinien odebrać pojazd w wyznaczonym terminie i miejscu, jeśli pojazd nie zostanie odebrany w terminie ani w ciągu 24 godzin od upływu tego terminu umowa ulega rozwiązaniu z winy Najemcy a Wynajmujący ma prawo zatrzymać całość lub część opłaty wniesionej przez Najemcę.
7.  W przypadku rezerwacji pojazdu i braku wniesienia jakiejkolwiek opłaty na poczet realizacji wynajmu Najemca powinien odebrać pojazd w wyznaczonym terminie i miejscu, jeśli pojazd nie zostanie odebrany w ciągu 2 godzin od wyznaczonego terminu umowa ulega rozwiązaniu z winy Najemcy a Wynajmujący ma prawo dochodzić od Najemcy zwrotu poniesionych kosztów, w tym należności za wynajem.
8.  Okres wynajmu rozpoczyna się od daty i godziny określonej w umowie najmu. Jeżeli pojazd zostanie odebrany wcześniej czas trwania najmu liczony jest od momentu fizycznego przekazania pojazdu odnotowanego na Protokole Przekazania pojazdu.


IV. Opłaty

1.  Czynsz za wynajem naliczany jest za pełną dobę. Dopuszcza się możliwość spóźnienia w zwrocie samochodu do 1 godziny, chyba, że strony postanowią inaczej.
2.  Opłata za najem samochodu pobierana jest z góry zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu zawarcia umowy. Ustalona stawka wynajmu obowiązuje do końca trwania umowy, chyba, że Strony postanowią inaczej.
3.  Dopuszczalne formy płatności: gotówka, karta płatnicza i przelew bankowy.
3a.  Za wynajem samochodu można zapłacić na stronie internetowej zaraz po dokonaniu rezerwacji samochodu. Operatorem płatności jest firma PayU SA z siedzibą w 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.
4.  Najemca pokrywa w pełnej wysokości mandaty, kary, opłaty za parkowanie, opłaty autostradowe i inne podczas trwania umowy najmu oraz upoważnia Wynajmującego do przekazania organom egzekucyjnym (policja, straż miejska itp.) danych osobowych wraz z kopią umowy najmu. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy opłatą administracyjną tytułem poniesionych kosztów zgodną z cennikiem zawartym w regulaminie.
5.  W przypadku braku zapłaty w należytym terminie Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy najmu oraz ma prawo obciążyć Najemcę odsetkami ustawowymi za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.


V. Kaucja gwarancyjna

1.  Najemca jest zobowiązany do wpłaty kaucji gwarancyjnej najpóźniej w momencie odbioru pojazdu od Wynajmującego.
2.  Wysokość kaucji określa cennik.
3.  W razie braku uszkodzeń samochodu i nieodnotowania braków w samochodzie oraz jego elementach, częściach oraz elementach wyposażenia dodatkowego, zwrotu pojazdu w stanie niepogorszonym i zgodnym ze stanem pojazdu w momencie przekazania, braku stwierdzenia złamania postanowień umowy i niniejszego regulaminu Wynajmujący ma obowiązek niezwłocznie zwrócić kaucję Najemcy.
4.  Poprzez wpłatę kaucji uznaje się również zablokowanie środków na karcie kredytowej Najemcy. W takim przypadku zwrot pieniędzy lub odblokowanie środków na karcie Najemcy może potrwać do 14 dni w zależności od Banku posiadacza karty, na co Wynajmujący nie ma żadnego wpływu.
5.  W przypadku ewentualnych roszczeń mogących wyniknąć na tle realizacji umowy najmu Wynajmujący może wstrzymać zwrot kaucji do momentu rozwiązania kwestii spornych.
6.  Ewentualne uszkodzenia pojazdu, brak paliwa, umowne opłaty dodatkowe mogą być zrealizowane z wykorzystaniem wpłaconej kaucji.


VI. Przedłużenie umowy najmu

1.  Wynajmujący dopuszcza możliwość przedłużenia umowy najmu drogą mailową, faxem lub telefonicznie.
2.  Zgodnie z postanowieniami umowy Najemca może przedłużyć umowę tylko za zgodą Wynajmującego i nie później niż 12 godzin przed terminem jej zakończenia. W przypadku braku zgody na przedłużenie umowy Najemca zobowiązany jest do zwrotu samochodu zgodnie z zawartą umową.
3.  W przypadku przedłużenia telefonicznego Wynajmujący sporządzi wewnętrzną notatkę na tą okoliczność zawierającą w szczególności: imię i nazwisko osoby dzwoniącej, numer telefonu, datę i godzinę do której Najemca chciałby przedłużyć wynajem, deklarowaną formę płatności za przedłużenie wynajmu.
4.  Najemca zobowiązany jest do uregulowania należności do 24 godzin od momentu zakończenia umowy najmu, chyba, że strony postanowią inaczej, zgodnie z notatką.
5.  W przypadku samowolnego przedłużenia umowy najmu i nie zwróceniu pojazdu w terminie Wynajmujący obciąży Najemcę za kolejną dobę wynajmu płatną dwukrotną wysokością stawki najmu zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu podpisania umowy najmu.
6.  Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia umowy najmu samochodu w należytym terminie i nie zwrócenie samochodu w ciągu 12 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest jako przestępstwo przywłaszczenie mienia znacznej wartości w myśl art. 284 Kodeksu Karnego i upoważnia Wynajmującego do podjęcia działań celem naprawienia doznanej szkody, w tym zawiadomienie organów ścigania.


VII. Wyjazd za granicę

1.  Strony dopuszczają możliwość wyjazdu samochodem poza granice Polski tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgody Wynajmującego.
2.  W przypadku wyjazdu za granicę Najemca obowiązany jest odpowiednio wcześniej poinformować Wynajmującego. W przypadku, gdy wymagane jest dodatkowe ubezpieczenie Najemca zobowiązany jest uiścić dodatkową opłatę. Wynajmujący nie odpowiada za naprawy, holowanie, samochód zastępczy i inne koszty poniesione przez Najemcę poza granicami RP.
3.  W przypadku wyjazdu samochodu poza granice RP posiadającego pakiety Assistance Premium/Pomoc na drodze/wariant Super itp koszty samochodu zastępczego, napraw, holowania pokrywa Towarzystwo Ubezpieczeniowe wystawiające polisę w zakresie na jaki została zawarta.
4.  Wyjazd do poniższych krajów jest bezwzględnie zakazany: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Czarnogóra, Estonia, Kosowo, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Rosja, Rumunia, Serbia, Turcja, Ukraina. Wszelkie koszty związane z awarią, uszkodzeniem lub kradzieżą samochodu przewiezionego do tych krajów ponosi Najemca w pełnej wysokości. Najemca poniesie również koszt transportu samochodu do miejscowości, w której został wynajęty w Polsce.
5.  Stwierdzenie wyjazdu poza granicę RP bez zgody wynajmującego i/lub w razie wyjazdu do krajów objętych bezwzględnym zakazem wyjazdu określonych w niniejszym regulaminie skutkować będzie nałożeniem kary umownej zgodnie z cennikiem niniejszego regulaminu. Ponad to Wypożyczający może natychmiast podjąć dalsze kroki celem naprawienia doznanej szkody, między innymi zawiadomienie organów ścigania.


VIII. Przeglądy i naprawy

1.  W przypadku awarii, wypadku drogowego i innych uszkodzeń pojazdu Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Wynajmującego i postępować zgodnie z otrzymanymi informacjami.
2.  Najemca tylko i wyłącznie po uzgodnieniu z Wynajmującym jest zobowiązany do dokonywania przeglądów okresowych, przeglądów rejestracyjnych, dokonywania napraw, sezonowej wymiany opon. Kosztami dokonania przeglądów, wymiany opon obciążony jest Wynajmujący i nie zwraca kosztów dodatkowych poniesionych przez Najemcę z tego tytułu.
3.  Najemca nie jest upoważniony do dokonywania przeglądów, wymiany opon, napraw, deinstalacji, montażu części i akcesoriów dodatkowych na koszt Wynajmującego bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody Wynajmującego. Bez uzyskania zgody Wynajmującego Najemca zobowiązuje się pokryć koszty dokonanych napraw, modyfikacji i inne z własnych środków.
4.  Najemca zobowiązany jest udostępnić pojazd Wynajmującemu lub osobie wskazanej przez Wynajmującego celem wykonania przeglądu okresowego, przeglądu rejestracyjnego, wymiany opon w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym. Wynajmujący w zależności od zawartej umowy i dostępności pojazdów zorganizuje w miarę możliwości samochód zastępczy na czas wykonania przeglądów i napraw.
5.  W razie zaniedbania Najemca zostanie obciążonym pełnymi kosztami przeglądu, naprawy i będzie zobowiązany do naprawienia szkody doznanej przez Wynajmującego, w szczególności utratę gwarancji na samochód. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy Najemca po uzgodnieniu z Wynajmującym nie zrealizował przeglądu, naprawy samochodu, nie udostępnił Wynajmującemu pojazdu a także nie zgłosił konieczności dokonania przeglądu, naprawy wynajmowanego samochodu.
6.  Najemca może dokonać naprawy, modyfikacji pojazdu tylko i wyłącznie po otrzymaniu zgody Wynajmującego.


IX. Wypadek, kradzież samochodu

1.  W razie wypadku, stłuczki, uszkodzenia, aktu wandalizmu, szkody parkingowej zarówno z własnej jak i niezawinionej winy a także każdej innej sytuacji w której doszło do uszkodzenia samochodu, jego części lub wyposażenia dodatkowego Najemca ma obowiązek natychmiast powiadomić Wynajmującego.
2.  W przypadku nie poinformowania Wynajmującego o zdarzeniu z punktu 1. Najemca zostanie obciążony kosztami całkowitymi naprawy pojazdu, wyposażenia dodatkowego i innymi kosztami poniesionymi przez Wynajmującego. Dotyczy to również sytuacji, gdy Najemca poinformuje Wynajmującego zbyt późno lub dostarczy niepełną dokumentację.
3.  W przypadku szkody, kolizji, aktów wandalizmu, unieruchomienia pojazdu, Wynajmujący nie ponosi kosztów związanych z niewykorzystaniem okresu najmu i innych kosztów poniesionych przez Najemcę.


X. Ubezpieczenie i udział własny

1.  Każdy samochód posiada wymagane przepisami prawa ubezpieczenie OC obowiązujące na terenie Polski.
2.  Jeśli jest to konieczne to Najemca otrzymuje wraz z samochodem dowód rejestracyjny, potwierdzenie zawarcia polisy OC i jest zobowiązany do należytego dbania o powierzone dokumenty, między innymi do każdorazowego zabierania ich z zaparkowanego samochodu, oraz zwrócić je nieuszkodzone w momencie zwrotu pojazdu. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce kierowca nie ma obowiązku posiadać dowodu rejestracyjnego ani polisy ubezpieczeniowej.
3.  W razie uszkodzenia samochodu z winy Najemcy w ruchu drogowym, szkody parkingowej, aktów wandalizmu, uszkodzeń pojazdu, gdy sprawca jest nieznany oraz kradzieży samochodu Najemca jest zobowiązany do zapłaty opłaty administracyjnej: Udział Własny w szkodzie, która wynosi każdorazowo:
  • klasa A: do 2500,00 zł
  • klasa B: do 2500,00 zł
  • klasa C, C+, C SW: do 3500,00 zł
  • klasa D, D SW: do 5000,00 zł
  • klasa P, L: do 10000,00 zł
  • klasa F, G: do 5000,00 zł
4.  USUNIĘTO
4a.  Wynajmujący oferuje Najemcy dodatkową opcję, tzw Dodatkowe Ubezpieczenie w wariancie PRESTIGE, polegające na zniesieniu do 0,00 zł opłaty Udział Własny w szkodzie. Ubezpieczenie jest dobrowolne i dodatkowo płatne. Jest to usługa świadczona przez Wynajmującego na rzecz Najemcy. Chęć skorzystania z Dodatkowego Ubezpieczenia PRESTIGE musi zostać zgłoszona Wynajmującemu przy rezerwacji samochodu, przed podpisaniem Umowy najmu. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi bez podania przyczyny. Dodatkowe Ubezpieczenie PRESTIGE płatne jest z góry za całość wynajmu i kosztuje nie mniej niż 179,00 zł brutto. Wysokość dobowej stawki uzależniona jest od wynajmowanego samochodu i czasu trwania Umowy. Koszt Dodatkowego Ubezpieczenia PRESTIGE podawany jest Najemcy podczas rezerwacji samochodu. Opłata nie podlega zwrotowi. Po jego zapłacie opłata Udział Własny w szkodzie wynosi: 0,00 zł.
5.  Wynajmujący ma prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego kwotę opłaty Udział własny w szkodzie w wariancie podstawowym a także wariancie PREMIUM i PRESTIGE w sytuacjach:
- prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu i / lub środków odurzających,
- wypalenia i / lub uszkodzenia tapicerki, wnętrza pojazdu,
- ucieczki z miejsca wypadku,
- zatankowania niewłaściwego paliwa,
- uszkodzenia i / lub zniszczenia opon, felg,
- uszkodzenia i / lub zniszczenia szyb pojazdu,
- powstania szkody w wyniku nieprawidłowego użytkowania samochodu,
- uczestniczenia w wyścigach, rajdach samochodowych,
- powstania szkody w wyniku rażącego niedbalstwa Najemcy,
- kosztami braków części i elementów pojazdu i / lub jego wyposażenia,
- powstania szkody w wyniku rażącego naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego, np przekroczenia dozwolonej prędkości powyżej 20 km/h,
- powstania szkody nieobjętej odpowiedzialnością Ubezpieczyciela samochodu,
- kosztami szkody niezgłoszonej Wynajmującemu w należytym terminie,
- kosztami szkody powstałej w wyniku dokonanych przeróbek i modyfikacji pojazdu dokonanych bez pisemnej zgody Wynajmującego,
6.  Wynajmujący ma prawo dochodzić odszkodowania także za utratę wartości pojazdu od Najemcy powstałą na skutek wypadku, stłuczki i uszkodzenia, gdy przyczyna była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem i/lub pasażera pojazdu.
7.  W przypadku wyjazdu za granicę Wynajmujący może przekazać Najemcy tzw. Zieloną Kartę – dowód zawarcia ubezpieczenia OC działającego poza granicami RP. Dokumenty wydaje się na prośbę Najemcy. Chęć otrzymania Zielonej Karty Najemca musi zgłosić odpowiednio wcześniej. Zieloną Kartę w stanie nieuszkodzonym należy zwrócić w momencie zwrotu pojazdu.
8.  Najemca i poręczyciel, drugi kierowca oświadczają, że zapoznali się i akceptują postanowienia zawarte w polisie wynajmowanego pojazdu.


XI. Zwrot pojazdu

1.  Najemca jest zobowiązany do zwrotu pojazdu w terminie wyznaczonym w umowie najmu. Jakiekolwiek zwiany w terminie zwrotu pojazdu bezwzględnie wymagają zgody Wynajmującego. Bez zgody Wynajmującego obowiązują terminy zawarte w umowie.
2.  Najemca jest zobowiązany do zwrotu pojazdu w miejscu zawarcia umowy, chyba, że obie strony zgodnie postanowią inaczej. W przypadku zwrotu pojazdu w innym miejscu Wynajmujący może w porozumieniu z Najemcą obciążyć go kosztami zwrotu pojazdu.
3.  Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy najmu w każdym terminie, w uzasadnionych przypadkach a także bez podania przyczyny. Najemca zobowiązany jest do zwrotu samochodu najpóźniej do 24 godzin od wypowiedzenia umowy najmu, a także bez zachowania tego terminu - w terminie wskazanym przez Wynajmującego. Najemca jest zobowiązany do zwrotu samochodu w miejscu i czasie wskazanym przez Wynajmującego i na własny koszt. Wypowiedzenie umowy najmu może nastąpić drogą telefoniczną a także drogą email. Maksymalny czas 24 godziny liczony jest od momentu wysłania wiadomości email lub rozmowy telefonicznej (a także wiadomości SMS). Wynajmujący nie odpowiada za jakiekolwiek szkody i koszty poniesione przez Najemcę związane z wypowiedzeniem umowy najmu. Jeżeli wypowiedzenie umowy najmu nastąpiło z winy Najemcy Wynajmujący nie zwraca należności za niewykorzystany okres wynajmu.
4.  W przypadku niezwrócenia pojazdu w terminie i/lub braku zapłaty za wynajem Wynajmujący może w każdej chwili odebrać od Najemcy samochód, kluczyki i dokumenty pojazdu oraz obciążyć Najemcę poniesionymi kosztami, w tym również kosztami osób trzecich upoważnionych przez Wynajmującego. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do ścigania Najemcy z wykorzystaniem wszelkich dostępnych metod a także z pomocą osób/firm trzecich, w granicach obowiązującego prawa. Ponad to Wynajmujący złoży zawiadomienie na Policji lub w Prokuraturze o popełnieniu przestępstwa przywłaszczenia mienia, zgodnie z przepisami Kodeksu Karnego.
5.  Zgodnie z umową Najemca jest zobowiązany do zwrotu pojazdu w takim samym stanie wizualnym i technicznym oraz taką samą ilością paliwa jak w momencie, gdy otrzymał samochód. Za ewentualne braki paliwa i/lub uszkodzenia Najemca zostanie obciążony zgodnie z cennikiem zawartym w niniejszym regulaminie.
6.  Wynajmujący niezwłocznie po odebraniu pojazdu od Najemcy lub w sytuacji otrzymania odmowy wypłaty odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe obciąży Najemcę:
- kosztami braków w wyposażenia samochodu lub jego części,
- odszkodowaniem za ponad normalne zużycie samochodu wewnątrz i zewnątrz pojazdu,
- tytułem szkód powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania pojazdu,
- tytułem szkód powstałych w wyniku zaniedbania Najemcy,
- tytułem szkód niezgłoszonych Wynajmującemu w należytym terminie,
- tytułem szkody nieobjętej odpowiedzialnością ubezpieczyciela,
- kosztami przywrócenia pojazdu do stanu pojazdu w momencie wynajmu,
- tytułem szkody powstałej w wyniku prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających,
- odszkodowaniem za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku, stłuczki i uszkodzenia gdy przyczyna była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem i/lub pasażera pojazdu a także w wyniku dokonanych przeróbek i modyfikacji pojazdu dokonanych bez pisemnej zgody Wynajmującego.
7.  Kara umowna z tytuł niezwrócenia pojazdu w terminie wynosi: 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Ponad to, zgodnie z umową, Najemca zapłacić za każdą kolejną dobę dwu krotność dobowej stawki najmu.
8.  Poprzez zwrot pojazdu rozumie się przekazanie pojazdu wraz z kluczykami i innymi dokumentami osobiście pracownikowi wypożyczalni. Innej możliwości nie ma. Na tą okoliczność pracownik sporządzi Protokół Zwrotu pojazdu, wymagający podpisu przez obie strony. Pozostawienie pojazdu na jakimkolwiek parkingu, w jakimkolwiek miejscu, porzucenie pojazdu, bez osobistego przekazania go pracownikowi wypożyczalni równoznaczne jest z dalszą kontynuacją wynajmu. Najemca w takiej sytuacji w pełni odpowiada za powierzony pojazd i mienie. W przypadku porzucenia pojazdu kara umowna wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złoty). W wyjątkowych przypadkach, tylko i wyłącznie za wyraźną zgodą Wynajmującego, Najemca może pozostawić pojazd w miejscu i czasie wyznaczonym przez Wynajmującego.


XII. Obowiązki Wynajmującego

1.  Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu, uszkodzenia samochodu, wypadku, chyba, że szkoda powstała w związku z niebudzącym wątpliwości nienależytym wykonaniem przez Wynajmującego jego obowiązków.
2.  Wynajmujący, w wypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 24 godziny, zapewni w miarę możliwości samochód zastępczy, jeśli będzie dysponował pojazdem, który może być przekazany Najemcy.
3.  W przypadku posiadania polisy Assistance Premium samochód zastępczy będzie zorganizowany przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe lub warsztat samochodowy do którego odstawiono samochód.
4.  Wynajmujący zorganizuje samochód zastępczy w tej samej klasie pojazdów a jeśli będzie to niemożliwe w klasie niższej.
5.  Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy wynajmu samochodu zastępczego w sytuacji:
- utraty, zatrzaśnięcia kluczyków do samochodu,
- utraty polisy ubezpieczeniowej,
- utraty dowodu rejestracyjnego,
- utraty tablicy rejestracyjnej,
- szkód parkingowych i aktów wandalizmu,
- unieruchomienia wynajętego pojazdu poza terytorium RP.


XIII. Rezerwacja samochodu

1.  Samochód można zarezerwować (indywidualnie zamówić) drogą telefoniczną, mailową, faxem lub na stronie internetowej www.gold-rent.pl
2.  Rezerwacja samochodu to złożony proces składając się z 2 głównych etapów:
- Etap 1 to złożenie rezerwacji (zamówienia), np. poprzez wypełnienie i przesłanie formularza na stronie internetowej. Najemca otrzyma pierwszą wiadomość automatyczną informującą o złożeniu przez niego rezerwacji (zamówienia). Status rezerwacji: NOWA.
- Etap 2 to potwierdzenie rezerwacji (zamówienia) przez Wynajmującego. Po pozytywnej weryfikacji rezerwacji (zamówienia) Najemca otrzyma drugą wiadomość email jednoznacznie określającą potwierdzenie rezerwacji (zamówienia). Status rezerwacji: POTWIERDZONA.
Aby rezerwacja była skuteczna konieczne jest jej potwierdzenie przez Wynajmującego. Bez otrzymania potwierdzenia rezerwacji zamówienie nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji zamówienie uważa się za niezłożone.
3.  Wynajmujący na swojej stronie internetowej umożliwia, w ostatnim kroku rezerwacji, dokonanie zapłaty zaliczki na poczet przyszłego wynajmu. Dokonanie zapłaty zaliczki nie ma żadnego wpływu na proces rezerwacji (zamówienia). W szczególności nie ma wpływu na potwierdzenie rezerwacji (zamówienia). Pomimo wpłaconej zaliczki wynajmujący ma pełne prawo do niepotwierdzenia rezerwacji i nieprzyjęcia złożonego zamówienia. W takiej sytuacji zaliczka zostanie zwrócona w pełnej wysokości, chyba, że zamawiający naruszył postanowienia niniejszego regulaminu, np. pkt 18. Zaliczka zostanie zwrócona w taki sam sposób w jaki została wpłacona. Termin zwrotu od 2 do 14 dni, w szczególnych okolicznościach termin może zostać wydłużony.
3a. Operatorem systemu płatności jest PayU Spółka Akcja z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
3b.  W związku z koronawirusem i zmianami w prawie termin zwrotu zaliczki może wynosić do 180 dni.
4.  Samochód można zarezerwować (indywidualnie zamówić) na co najmniej 48 godzin przed rozpoczęciem wynajmu. W zależności od dostępności pojazdów i grafiku pracy Wynajmujący może zaakceptować i zrealizować rezerwację złożoną także później niż 48 godzin, nawet w ciągu kilku godzin. Wynajmujący nie daje żadnej gwarancji, że będzie to możliwe do zrealizowania.
5.  Operatorem systemu rezerwacji (indywidualnych zamówień) samochodów jest Wynajmujący.
6.  Warunkiem korzystania z systemu rezerwacji (indywidualnych zamówień) jest akceptacja niniejszego regulaminu. Akceptacja stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązanie między Najemcą korzystającym z systemu a Wynajmującym.
7.  Tylko w niektórych przypadkach, po dokonaniu rezerwacji, aby miała ona moc wiążącą, Wynajmujący może wezwać Najemcę do wpłacenia zadatku w wysokości co najmniej 300,00 zł. Zadatek zostanie przeznaczony na poczet umowy najmu. Najemca wpłaca zadatek tylko i wyłączenie po wezwaniu przez Wynajmującego. Jeżeli Wynajmujący tego nie zrobił to Najemca nie ma obowiązku wpłacać żadnego zadatku.
8.  W przypadku wpłacenia ww. zadatku i anulowania rezerwacji, co najmniej 48 godzin przed datą rozpoczęcia wynajmu, Wynajmujący zwraca Najemcy wpłacony zadatek w pełnej wysokości.
9.  Jeżeli Najemca anuluje swoją rezerwację (indywidualne zamówienie) na 48 godzin lub mniej przed rozpoczęciem wynajmu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi, chyba, że strony postanowią inaczej. W przypadku wcześniejszej wpłaty kwoty należnej za całość wynajmu Wynajmujący zwróci Najemcy wpłaconą kwotę pomniejszoną o 300,00 zł. Wynajmujący zastrzega sobie prawo zwrotu środków w terminie 14 dni.
10.  Jeżeli Najemca nie odwoła rezerwacji (indywidualnego zamówienia) samochodu najpóźniej 48h przed odbiorem i nie odbierze samochodu do 2 godzin od wybranej w rezerwacji godziny odbioru to zostanie obciążony pełną kwotą należności za wynajem samochodu. Wynajmujący złoży pozew do Sądu właściwego dla siedziby Wynajmującego o zapłatę należności i podejmie dalsze kroki w celu wyegzekwowania należności.
11.  W przypadku niemożności dostarczenia Najemcy konkretnego samochodu wybranego w rezerwacji (indywidualnym zamówieniu) Wynajmujący wynajmie samochód tej samej klasy, lub wyższej, z zachowaniem tej samej ceny i tych samych warunków, na jakie została złożona rezerwacja.
12.  Zawarcie Umowy Rezerwacji następuje z chwilą zaakceptowania rezerwacji (indywidualnego zamówienia) przez Wynajmującego, to jest poprzez przesłanie drogą email na adres wskazany przez Najemcę, potwierdzenia zarezerwowania (indywidualnego zamówienia) samochodu. Zawarcie Umowy Rezerwacji NIE następuje poprzez otrzymanie automatycznej wiadomości email, przesłanej w chwili wypełnienia formularza na stronie. W mailu tym rezerwujący informowany jest tylko o wypełnieniu formularza i o podanych przez siebie informacjach. Brak przesłania drugiego maila z potwierdzeniem rezerwacji równoznaczne jest z nie dokonaniem rezerwacji samochodu.
13.  Najemca może wypowiedzieć Umowę Rezerwacji pojazdu za zgodą Wynajmującego.
14.  Wynajmujący zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Umowy Rezerwacji w każdym momencie i bez podania powodu.
15.  Rezerwacji może dokonać tylko i wyłącznie osoba spełniająca warunki określone w I. Postanowienia Ogólne niniejszego regulaminu.
16.  Jeżeli dane podane podczas rezerwacji okażą się niezgodne z prawdą i / lub niezgodne z warunkami określonymi w I. Postanowienia Ogólne, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowej odmowy wynajmu i nałożenia opłaty dodatkowej w wysokości: 300 zł.
17.  Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Najemcy wynikające z faktu niedostępności samochodu, złamania i / lub niedopełnienia przez Najemcę postanowień niniejszego regulaminu a także powstałe w efekcie działania siły wyższej.
18.  W przypadkach gdy Najemca został poinformowany np. drogą telefoniczną, że nie ma możliwości dokonania rezerwacji (indywidualnego zamówienia) a następnie pomimo to dokonał rezerwacji poprzez stronę internetową, zostanie obciążony kosztami obsługi indywidualnego zamówienia, w szczególności opłatą manipulacyjną wynoszącą 10% wartości rezerwacji (indywidualnego zamówienia).
19.  Zgodnie z art 38 pkt 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.
Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;XIV. Cennik

Podane ceny nie uwzględniają wielu promocji oferowanych podczas robienia rezerwacji online, jeśli opłata np. za podstawienie samochodu w rezerwacji jest niższa niż koszt w cenniku to obowiązuje cena z rezerwacji. Wszystkie podane niżej ceny netto, nie zawierają 23% podatku VAT.

1. Opłata Udział Własny w szkodzie:
  • klasa A: do 2500,00 zł
  • klasa B: do 2500,00 zł
  • klasa C, C+, C SW: do 3500,00 zł
  • klasa D, D SW: do 5000,00 zł
  • klasa P, L: do 10000,00 zł
  • klasa F, G: do 5000,00 zł
2. Opłata Dodatkowe Ubezpieczenie:
  • w wersji PREMIUM: 80,49 zł
  • w wersji PRESTIGE: od 145,52 zł
3. Kaucja (podatek VAT - nie dotyczy)
  • klasa A: od 500,00 zł
  • klasa B: od 500,00 zł
  • klasa C, C+, C SW: od 500 / 1000,00 zł
  • klasa D, D SW: od 2000,00 zł
  • klasa P, L: od 3000,00 zł
  • klasa F, G: od 2000,00 zł
4. Pozostałe opłaty dodatkowe
  • Opłata za dodatkowego kierowcę: 0,00 zł
  • Opłata przygotowawcza: 28,46 zł
  • Opłata lotniskowa: 0,00 zł
  • Podstawienie, odbiór pojazdu pod wskazany adres na terenie miasta przy wynajmie powyżej 3 dni: 40,65 zł
  • Podstawienie, odbiór pojazdu pod wskazany adres na terenie miasta przy wynajmie poniżej 3 dni: 40,65 zł
  • Nawigacja GPS: 7,32 zł za każdą 1 dobę (maks 81,30 zł)
  • Fotelik dla dziecka: 12,16 zł za każdą 1 dobę (maks 81,30 zł)
  • Telefon komórkowy: 24,39 zł za każdą 1 dobę (maks 162,61 zł)
  • Łańcuchy na koła: 24,39 zł za każdą 1 dobę
  • Wyjazd za granicę (pakiet): 36,59 zł za każdą 1 dobę
  • Obsługa poza godzinami: 39,83 zł
  • Obsługa nocna od 22:00 do 8:00: 48,78 zł
  • Obsługa w niedzielę i święta: 56,10 zł
  • Zwrot samochodu w innym oddziale: od 203,26 zł
  • Opłata za udostępnienie samochodu osobie nieuprawnionej i / lub podnajem samochodu: 300,00 zł
  • Dotankowanie brakującego paliwa: 7,00 zł za każdy brakujący litr
  • Zawiadomienie w sprawie mandatu: 50,00 zł
  • Uszkodzenie lub utrata kluczyka lub pilota od samochodu: od 500,00 zł
  • Uszkodzenie lub utrata dokumentów samochodu: 500,00 zł
  • Uszkodzenie lub utrata polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej, naklejki rejestracyjnej na szybie: 300,00 zł
  • Złamanie zakazu palenia tytoniu w samochodzie: od 500,00 zł
  • Złamanie zakazu przewożenia zwierząt: od 300,00 zł
  • Niedozwolona rezerwacja samochodu: 300,00 zł
  • Zwrot brudnego samochodu: od 50,00 zł
  • Zwrot samochodu z plamami na siedzeniach, tapicerce, w bagażniku: od 300,00 zł
  • Uszkodzenie lub utrata kołpaka nieoryginalnego: od 50,00 zł
  • Uszkodzenie lub utrata kołpaka oryginalnego: od 100,00 zł
  • Holowanie innych samochodów wynajętym samochodem: 300,00 zł
  • Uniemożliwienie dokonania kontroli stanu i sposobu wykorzystania samochodu: 500,00 zł
  • Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy lub osoby kierującej samochodem: od 3000,00 zł
  • Zatankowanie samochodu niewłaściwym paliwem: kara umowna 1000,00 zł + koszty naprawy zgodnie z cennikiem ASO + należność za paliwo
  • Demontaż, zamiana części samochodu lub dokonanie przeróbki bez zgody Wynajmującego: od 3000,00 zł
  • Wyjazd za granicę bez zgody wynajmującego: 5000,00 zł
  • Kara umowna z tytułu przedłużenia umowy bez zgody wynajmującego: 5000,00 zł
  • Kara umowna z tytułu porzucenia samochodu: 10 000,00 zł
5.  W uzasadnionych przypadkach Wynajmujący ma prawo odstąpić od naliczania w części lub całości kar i opłat dodatkowych.


XV. Polityka prywatności

Poufność danych osobowych a także ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas bardzo ważną kwestię. W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, ustanowiono politykę prywatności określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych o następującej treści:

Podstawy prawne:
GOLD RENT Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe i wrażliwe w oparciu o przepisy prawa: Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Dz.U. z 2018 r. Nr 1000, poz. 1000, Rozporządzenie O Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z dnia 1 maja 2004 r.).

Administrator Danych Osobowych:
Administratorem danych osobowych jest GOLD RENT Sp. z o.o. z siedzibą w 30-399 Kraków, ul. Wapowskiego 46. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych pełni Prezes Zarządu.

Proces zarządzania bezpieczeństwem informacji:
Proces bezpieczeństwa informacji został zbudowany w oparciu o wytyczne prawa polskiego regulującego proces przetwarzania danych osobowych. Wszyscy pracownicy spółki zostali upoważnieni przez Administratora Danych Osobowych i zobowiązani do stosowania wytycznych Polityki Bezpieczeństwa. Wszyscy pracownicy zostali również odpowiednio przeszkoleni z zasad bezpiecznego przetwarzania danych. Dostęp do danych osobowych posiadają tylko osoby pracujące na stanowiskach, dla których dostęp do danych został zdefiniowany jako uzasadniony i wynika ściśle z zakresu obowiązków pracownika.

Dane osobowe:
Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach kontaktu, dokonania rezerwacji samochodu, tworzenia umów najmu, księgowo - rozliczeniowych, naprawy szkód komunikacyjnych, pomocy technicznej, egzekwowania przepisów Prawa, udzielania dodatkowych informacji o oferowanych produktach, marketingu produktów własnych, finansowych oraz archiwalno – statystycznych. W każdym przypadku podanie danych osobowych w kwestionariuszach kontaktowych na stronach www Spółki jest dobrowolne, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie za zgodą użytkownika.

Dane zbierane automatycznie:
Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Państwa aktywności, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są w celach administracyjnych i statystycznych.

Czas przechowywania:
Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania.

Udostępnianie danych podmiotom trzecim:
GOLD RENT Sp. z o.o. nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba, że obowiązek ujawnienia wynika z obowiązującego prawa (m. in. policja, sąd, prokuratura, GITD, Straż Miejska, Komornik sądowy).
W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych Państwa dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy udostępniać Twoje dane podmiotom, także tym spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Ekonomicznego: niektórzy spośród naszych dostawców np. Google i Facebook mają siedzibę poza terytorium EOG.

Uprawnienia:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Ci następujące uprawnienia:
1. prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód,
2. prawo do wniesienia:
- sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych;
- uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
3. prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;
4. prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;
5. prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, i nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego;
6. prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Ciebie w formacie do odczytu maszynowego, np. gdybyś chciał udostępnić je innemu dostawcy usług;
7. prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):
- jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;
- jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli;
- jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
- jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać;
8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt:
Zrealizowanie tych uprawnień jest możliwe za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta kontakt inspektor@gold-rent.pl lub telefonicznie pod numerem: 123 50 60 60.

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”):
Nasza strona internetowa może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji.
W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać.

GOLD RENT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.


XVI. Postanowienia końcowe

1.  Wszystkie ceny podane w regulaminie i cenniku są stawkami netto i należy doliczyć do nich obowiązujący 23% podatek VAT.
2.  Wszelkie spory wynikłe z realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.
3.  Najemca otrzymał obowiązujący Regulamin, zapoznał się z nim i zobowiązuje się go w całości przestrzegać.
4.  W przypadku powstania nieuregulowanych w terminie należności Najemca zgadza się na przekazanie swoich danych osobowych firmom windykacyjnym oraz cesji nieuregulowanej należności.
5.  Wszelkie reklamacje należy składać poprzez wiadomość email na adres reklamacje@gold-rent.pl lub pocztą na adres GOLD RENT Sp. z o.o. ul. Wapowskiego 46, 30-399 Kraków. Reklamacje zostaną rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie później niż do 14 dni od momentu ich otrzymania.


×

Już od nas odchodzisz?
Nie znalazłeś interesującej Cię oferty?


- napisz co potrzeba: rezerwacje@gold-rent.pl

- powiedz przez telefon: +48 123 50 60 60

Ten samochód to dobry wybór!
Gratulacje, świetna decyzja!
×
Większość Klientów wybiera opcję:
ubezpieczenie PRESTIGE
×
Nie musisz teraz nią płacić!